OPŠTI USLOVI GARANCIJE

Garancija za sve artikle iz naše ponude važi 5 godina (60 meseci), osim za sijalice i solarne uređaje, za koje garancija važi  2 godine (24 meseca).

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka garantnog roka, što se potvrđuje dokazom o kupovini i garantnim listom.

Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ukoliko montažu izvrše stručna i osposobljena lica.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ako se potrošač bude pridržavao priloženog uputstva za upotrebu.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da će na zahtev podnosioca garantnog lista i u garantnom roku, o svom trošku, u servisu otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji nastanu prilikom pravilne upotrebe, ili izvršiti zamenu artikla.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da bez odlaganja u roku od 7 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja.

Davalac garancije izdaje garanciju u pisanoj ili elektronskoj formi kao obavezan dokumenat uz dokaz o kupovini.

Davalac garancije neće priznati garanciju:

  • ako proizvod nije ugrađen po propisanim uslovima od strane stručnih i osposobljenih lica,
  • ako se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu proizvoda,
  • ako je proizvod servisiralo neovlašćeno lice ili su ugrađeni neoriginalni delovi,
  • ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom,
  • ako su oštećenja nastala usled dejstva mehaničke sile,
  • ako su oštećenja na proizvodu prouzrokovana višom silom, curenjem baterija, prenaponom i

Garancija se odnosi samo na proizvode montirane i namenjene upotrebi od strane krajnjih korisnika, odnosno potrošača.

Garantni zahtev:

U slučaju da upućujete garantni zahtev, artikal treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (računom, garatnim listom i potvrdom o produženoj garanciji) na adresu prodavnice u kojoj ste obavili kupovinu. Ukoliko isporučeni GLOBO artikal nije saobrazan ugovoru zaključenom izmedu trgovca i potrošača, POTROŠAČ će imati sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

POVRAT / REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošač.

Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, ili na fax sa instrukcijama za povrat robe. U slučaju nemogućnosti zamene proizvoda, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda. Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev.